Basis voor resultaat

Quick Plug ontwikkelt en produceert gestabiliseerde zaai-, stek- en groeimedia voor de professionele tuinbouw. Vanuit het centrum van de glastuinbouw, het Westland, ontwikkelt Quick Plug diverse ‘growing systems’ die ervoor zorgen dat onze kwekers méér rendement halen uit hun gewas.
Grondstoffen, water, lucht

Quick Plug heeft een uniek procedé voor het samenstellen en produceren van het ideale substraat voor uw groente- of sierteeltgewas. De maatwerk plug bestaat uit louter de beste grondstoffen, gecombineerd met een optimale water- en luchthuishouding, pH en bemesting. Daarmee zijn de pluggen het perfecte fundament voor uw gewas.

 

Quick Plug neemt juridische maatregelen tegen octrooi-inbreuk

9 Maart 2018 -Monster, Nederland
Quick Plug B.V. (Quick Plug) is houder van een Europees octrooi dat haar het exclusieve recht geeft op de productie en commerciële exploitatie van een bepaalde type bewortelingsplug. Dit type plug wordt wereldwijd gebruikt, onder andere door toonaangevende orchideeëntelers.
Quick Plug heeft geconstateerd dat Van der Knaap Groep een bewortelingsplug, genaamd “Bookplug”, produceert en in de handel brengt. Quick Plug heeft de Bookplug met behulp van experts onderzocht en hun gezamenlijke mening is dat Van der Knaap Groep hiermee inbreuk maakt op het octrooi van Quick Plug.
Partijen hebben meerdere pogingen ondernomen om dit geschil onderling op te lossen. Van der Knaap Groep is de mogelijkheid geboden om een licentie af te nemen, waarmee zij het recht zou verkrijgen om de Bookplug commercieel te exploiteren. Helaas bleek Van der Knaap Groep onder geen beding daartoe bereid.
Octrooien zijn een waardevol bezit voor Quick Plug. Quick Plug investeert veel tijd en geld in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de bescherming daarvan. Als gevolg van deze situatie is Quick Plug genoodzaakt om juridische stappen tegen Van der Knaap Groep te nemen. Quick Plug respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden en verwacht van hen hetzelfde.